Πλούταρχος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Δημήτριος 53.9

Χωρίο / Κείμενο: 

κατέβη δὲ ταῖς διαδοχαῖς τὸ γένος αὐτοῦ βασιλεῦον εἰς Περσέα τελευταῖον, ἐφ᾽ οὗ Ῥωμαῖοι Μακεδονίαν ὑπηγάγοντο.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Αναφορά στον Περσέα, τον τελευταίο βασιλιά της Μακεδονίας, πριν από την υποταγή στους Ρωμαίους

Θεματική περιοχή: