Πλούταρχος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Αλέξανδρος 24.3

Χωρίο / Κείμενο: 

ἐνεπλήσθη δὲ καὶ τὸ λοιπὸν εὐπορίας στρατόπεδον, καὶ γευσάμενοι τότε πρῶτον οἱ Μακεδόνες χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ γυναικῶν καὶ διαίτης βαρβαρικῆς, ὥσπερ κύνες ἔσπευδον ἁψάμενοι στίβου διώκειν καὶ ἀνιχνεύειν τὸν τῶν Περσῶν πλοῦτον.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

βάρβαρος

Σχόλια: 

Ο πλούτος και τα λάφυρα που απέκτησαν οι Μακεδόνες από τη σύγκρουσή τους με τον περσικό στρατό.