Πλούταρχος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ηθικά (Περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής) 329F-330A

Χωρίο / Κείμενο: 

Πρὸς τοῦτον ἀποβλέπων τὸν κόσμον Ἀλέξανδρος οὐ τὴν ἐσθῆτα προσήκατο τὴν Μηδικήν, ἀλλὰ τὴν Περσικὴν πολλῷ τῆς Μηδικῆς εὐτελεστέραν οὖσαν. τὰ γὰρ ἔξαλλα καὶ τραγικὰ τοῦ βαρβαρικοῦ κόσμου παραιτησάμενος,  οἷον τιάραν καὶ κάνδυν καὶ ἀναξυρίδας, ἐκ τοῦ Περσικοῦ καὶ Μακεδονικοῦ τρόπου μεμιγμένην τινὰ στολὴν ἐφόρει, καθάπερ Ἐρατοσθένης ἱστόρηκεν

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Σχετικά με την ενδυμασία που υιοθέτησε ο Αλέξανδρος και αποτελούσε συνδυασμό περσικών και μακεδονικών ενδυμάτων.