Πλούταρχος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ηθικά (Περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής) 329D-329E

Χωρίο / Κείμενο: 

ἀλλ᾽ ἐκείνης ἡδέως ἄν μοι δοκῶ γενέσθαι τῆς καλῆς καὶ ἱερᾶς νυμφαγωγίας θεατής, ὅτε μιᾷ σκηνῇ χρυσωρόφῳ περιλαβών, ἐφ᾽ ἑστίας κοινῆς καὶ τραπέζης, ἑκατὸν Περσίδας νύμφας <καὶ> ἑκατὸν νυμφίους Μακεδόνας καὶ Ἕλληνας, αὐτὸς ἐστεφανωμένος πρῶτος ἀναμέλπων τὸν ὑμέναιον, ὥσπερ φιλοτήσιον ἐπᾴδων μέλος εἰς κοινωνίαν συνιοῦσι τοῖς μεγίστοις καὶ δυνατωτάτοις γένεσι, μιᾶς νυμφίος, πασῶν δὲ νυμφαγωγὸς ἅμα καὶ πατὴρ καὶ ἁρμοστὴς κατὰ ζυγὰ συνῆπτεν.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Σχετικά με τους ομαδικούς γάμους μεταξύ Μακεδόνων και γυναικών από την Περσία τους οποίους τέλεσε ο ίδιος ο Αλέξανδρος.