Πλούταρχος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ηθικά (Περί της Ρωμαίων τύχης) 324B

Χωρίο / Κείμενο: 

ὁ δὲ Ῥωμαίων μέγας δαίμων οὐκ ἐφήμερος πνεύσας οὐδὲ καιρὸν ἀκμάσας βραχὺν ὡς ὁ Μακεδ<όν>ων, οὐδὲ χερσαῖος μόνον ὡς ὁ Λακώνων οὐδ᾽ ἐνάλιος ὡς ὁ Ἀθηναίων οὐδ᾽ ὀψὲ κινηθεὶς ὡς ὁ Περσῶν οὐδὲ ταχὺ παυσάμενος ὡς ὁ † Κολοφωνίων

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Για τη σύντομη ακμή της μακεδονικής μονοκρατορίας.

Θεματική περιοχή: