Πλούταρχος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Αλέξανδρος 6.8

Χωρίο / Κείμενο: 

ὁ δὲ πατὴρ καὶ δακρῦσαί τι λέγεται πρὸς τὴν χαράν, καὶ καταβάντος αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν φιλήσας "ὦ παῖ" φάναι, "ζήτει σεαυτῷ βασιλείαν ἴσην· Μακεδονία γάρ σ᾽ οὐ χωρεῖ."

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Ο Φίλιππος διαπιστώνει τις ιδιαίτερες ικανότητες του Αλεξάνδρου.

Θεματική περιοχή: