Πλούταρχος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Αιμίλιος 24.1

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἀεὶ μὲν οὖν λέγονται <γεγονέναι> φιλοβασιλεῖς οἱ Μακεδόνες.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Οι Μακεδόνες ήταν κατά παράδοση φιλοβασιλικοί.