Δημοχάρης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

απ. 1 Müller

Χωρίο / Κείμενο: 

Δημοχάρης ὁ τοῦ Δημοσθένους οἰκεῖος οἴεσθαί φησιν αὐτὸν (Δημοσθένη) οὐχ ὑπὸ φαρμάκου, θεῶν δὲ τιμῇ καὶ προνοίᾳ τῆς Μακεδόνων ὠμότητος ἐξαρπαγῆναι συντόμως καταστρέψαντα καὶ ἀλύπως.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
4ος-3ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Ο θάνατος του Δημοσθένη δεν προήλθε από δηλητήριο αλλά από τη θεία πρόνοια που τον προστάτευσε από τους Μακεδόνες.

Θεματική περιοχή: