Ζωπυρίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ξωπυρίων (1ος αι. π.Χ., Σάμος), Ζωποιρίων (3ος αι. μ.Χ., Οδησσός), Zopyrio (4ος αι. π.Χ., Μακεδονία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία π. 327-325 π.Χ., Κούρτιος 11.44 (= RE (1)· Berve 340) (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 226 π.Χ., PPetr III 21b.4, 11 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.34 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
119
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV· Hoffmann 1906, 196· Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 258· Hatzopoulos 2000.  Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 318 αρ. 4, 5· La'da 2002, E1757.    

Σχόλια: 

Πανελλήνιας διάδοσης σύνθετο όνομα, ελληνικής ετυμολογίας (ανήκει στα ανθρωπωνύμια που συνδέονται με το φως και τα χρώματα, συχνά ως δηλωτικά των εξωτερικών χαρακτηριστικών)  (Παπανικολάου 2012, 114-115). Στον Hoffmann (1906, 196) δεν περιέχονται γλωσσικά σχόλια. Ο Hatzopoulos (2000) το κατατάσσει στα πανελλήνια ονόματα. Οι Hatzopoulos & Loukopoulou (1996, 259) το εξετάζουν παράλληλα με τα επιχώρια Ζ(ε)ιπύρων, Ζ(ε)ίπυρος. Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στη Θράκη και την Ιωνία τον 3ο αι. μ.Χ. Στο (1) ηγεμόνας της Θράκης