Ζώη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ζόη (αυτοκρ. περ., Θάσος, Ιωνία, Βιθυνία / 3ος-4ος αι. μ.Χ., Σικελία / 3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία, Έδεσσα, Λυδία / 2ος αι. μ.Χ., Τρωάδα / 6ος-7ος αι. μ.Χ., βυζ. περ., Κόρινθος), Zoe (αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., 3ος-4ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 241 (2) Μακεδονία (Βοτιαία-Έδεσσα) 3ος αι. μ.Χ., Spiliopoulou-Donderer 2002, 206 αρ. E3 (3) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-σημ. Αχλάδα) μέσα 3ος αι. μ.Χ., EAM 172 (4) Μακεδονία (Οδομαντική- Σίρρα, σημ. Σέρρες;) 136 μ.Χ., SEG XXX 598.6

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
39
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, αρ. 346.

Σχόλια: 

Ζωή (1 φορά). Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες  στη Θάσο, τη Λουκανία της Κάτω Ιταλίας, τη Σικελία, την Ιωνία και τη Θράκη την αυτοκρατορική περίοδο. Τελευταία μαρτυρία στην Κόρινθο τον 6ο-7ο αι. μ.Χ.