Ζεῦξις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ζεύξιδος (γεν., 4ος αι. π.Χ., Κυρήνη / ελλην. περ., Έφεσος / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Πριήνη)

Χρονολόγηση: 
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 3ος/2ος αι. π.Χ., OGIS 235II.236 (RE 3)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
76
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hoffmann 1906, 226·  Για την προσωπογραφία βλ.  Grainger 1997, 122-123· Tataki 1998, 317 αρ. 1· Ma 1999, 123-130.

Σχόλια: 

Πανελλήνιας διάδοσης ελληνικό όνομα. Στον Hoffmann (1906, 226) δεν περιέχονται γλωσσικά σχόλια.

Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες τον 5ο αι. π.Χ. στην Εύβοια και στην Λουκανία της Κάτω Ιταλίας. Τελευταία  βέβαιη μαρτυρία τη βυζ. περ. στην Καρία.                        

Υψηλός στρατιωτικός και κυβερνητικός αξιωματούχος στην υπηρεσία του Αντίοχου Γ΄, Φίλος του βασιλέων και διοικητής στην περιοχή του όρους Ταύρου. Το όνομά του σώζεται σε πολλές επιγραφικές μαρτυρίες.