Βυργῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα ;417-413 π.Χ. IG I3.89.61 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για γλωσσικά σχόλια βλ. Hoffmann 1906, 141 κ.ε.· Russu 1938, 83· Kalleris 1954 [1988], 291-292, κ.α.· Masson 1998, 118· Hatzopoulos 2000, 104. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 284 αρ. 55. 

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς όνομα, αβέβαιης ετυμολογίας. Παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον συμφωνισμό του (βλ. Φυρκῖνος). Ο Hoffmann (1906, 141-142) το θεωρεί θρακικής προέλευσης και ο Russu (1938, 83) θρακο-φρυγικό. Ο Kalleris (1954, 289-292) το χαρακτηρίζει ελληνικό και υποστηρίζει την προέλευση από το εθνικό Bρύγος < Βρυγῖνος και με μετάθεση Βυργῖνος. O Masson (1998, 118) επισημαίνει τη σχέση με το αττικό Φυρκῖνος (αντίθεση ηχηρών-άηχων). Ο Ηatzopoulos (2000) το κατατάσσει στα αβέβαιης ετυμολογίας.

Γεωγραφική διασπορά: