Βρυσίδα (Βρυγιάς;)

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο

Γεωγραφική διασπορά: