Βρύγιον;

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Παράλληλοι τύποι: 

βλ. Βρυγία

Γεωγραφική διασπορά: