Βρυγία

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Παράλληλοι τύποι: 

Βρυγιάς, Βρύγιον, Brucida

Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 33, 271, 272, 454

Γεωγραφική διασπορά: