Βρύγες

Είδος Ονόματος: 
Εθνωνύμιο
Παράλληλοι τύποι: 

Βρῦγαι

Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 71 271, 272

Γεωγραφική διασπορά: