Βούβαρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βουβάρου (γεν.)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 267 π.Χ., SEG XXVII 1114.16a· BE 1977, αρ. 566

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 283 αρ. 46 (Βουβάρης)·  La'da 2002, E1593.

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς 

Γεωγραφική διασπορά: