Βουτηίς

Παράλληλοι τύποι: 

βλ. Βοττία

Βιβλιογραφία: 

Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ.

Γεωγραφική διασπορά: