Βορδῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα ;417-413 π.Χ., IG I3.89.72 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για γλωσσικά σχόλια βλ. Masson, OGS 2ος τόμ., (1990), 293· Masson 1998, 118· Hatzopoulos 2000, 103· Crespo 2012, 58. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 283 αρ. 42. 

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς μακεδονικό όνομα αβέβαιης ετυμολογίας.  Κατά τον Μasson (1998, 118) και τον Crespo (2012, 58), πρόκειται για μακεδονική φωνητική παραλλαγή του ονόματος Πορτῖνος (< πόρτις = δάμαλις), το οποίο απαντά στη Θεσσαλία και την ιλλυρική Απολλωνία. Ο Hatzopoulos (2000, 103) το συγκαταλέγει στα αβέβαιης ετυμολογίας.

Γεωγραφική διασπορά: