Βιστύρριος;

Είδος Ονόματος: 
Εθνωνύμιο
Πηγές/τεκμήρια: 

Ileukopetra 100.5

Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988· Γουναροπούλου & Χατζόπουλος 1998·  Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 90

Γεωγραφική διασπορά: