Βισάλτης

Είδος Ονόματος: 
Εθνωνύμιο
Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 351, 364· 345-347, 351-358 κ.α· Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 234

Γεωγραφική διασπορά: