Βιλιστίχη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Βλ. και Φιλιστίχη.

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 268-250 π.Χ., Moretti, Olymp. 549, 552· PP 5066, 14717

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για γλωσσικά σχόλια βλ. Kalleris 1954 & 1976 [1988], 366, 394, 413, 429· Masson, OGS, 467-47· Hatzopoulos 1987· Ogden 2008, 369. Για την προσωπογραφία βλ. Cameron 1990, 287-302· Tataki 1998, 281 αρ. 32.  

Σχόλια: 

Όνομα μοναδικής αναφοράς. Σύντροφος του Πτολεμαίου ΙΙ Φιλάδελφου μακεδονικής καταγωγής, Ολυμπιονίκης δύο φορές (Cameron 1990, 287-302).  Ο Kalleris (1976, 366, 394, 413, 429) δέχεται ότι το όνομα αποτελεί την μακεδονική διαλεκτική παραλλαγή ενός αμάρτυρου ελληνικού *Φιλιστίχη. Κατά τον Hatzopoulos (1987a), τα θηλυκά ονόματα Βίλα, Βιλίστα, Βιλιστίχη συνιστούν μια πλήρη σειρά αντίστοιχη με τα Φίλα, Φιλίστα, Φιλιστίχη (γραφή Β αντί Φ). Ο Ogden (2008, 369) υποστηρίζει την προέλευση του ονόματος από το θέμα φίλιστ- του επιθ. φίλιστος και το παραγωγικό επίθημα -ίχη. 

Γεωγραφική διασπορά: