Βεροιαῖος, Βεροιαῖοι

Είδος Ονόματος: 
Εθνωνύμιο
Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 119-138 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 5.4-5,  6.4 (3)  165 μ.Χ.,  ΕΚΜ 1, Βέροια  8.8 (4)  161-169 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 9.4 (5) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 10.2-3 (6) 1ος-2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 11.1  (7)  248 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 54.3 (8)  57-55 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 59.2 (9)  41-44 μ.Χ., ΕΚΜ 1,  Βέροια 60.1 (10) 98 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 63.2 (11-12) 198-210 μ.Χ., ΕΚΜ 1,  Βέροια 66Α.4, 66Β.4 (13)  229 μ.Χ., ΕΚΜ 1,  Βέροια 68.13 (14)  240 μ.Χ., ΕΚΜ 1,  Βέροια 69.9 (15)  3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1,  Βέροια 171.1 (16) 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1,  Βέροια 104.1 (17) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1,  Βέροια 105.1 (18)  2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1,  Βέροια 106.1 (19)  3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1,  Βέροια 108.3-4 (20)   αχρονολόγητο, ΕΚΜ 1,  Βέροια 111.1 (21) αυτοκρ. περ., ΕΚΜ 1,  Βέροια 112.2 (22) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1,  Βέροια 405.11 (23) 239 μ.Χ., ΕΚΜ 1,  Βέροια 481.11 (24-30) Ileukopetra  3.4-5· 5.3-4· 31.5· 41.14· 78.3· 84.4-5· 116.2

Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 40, 41, 141-188 κ.α.· Γουναροπούλου & Χατζόπουλος 1998, (1) 99-100, (2) 100-101, (3) 109-110, (4) 110-111, (6) 112-113,  (9) 160-161, (10) 163-164, (13) (167-168), (14) 168-169, (16) 191-192, (18) 193-194, (19) 195-196, (23) 399-400 ·  Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 456, 118 σημ. 2, 122 σημ. 5

Γεωγραφική διασπορά: