Βέροια 1

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Πηγές/τεκμήρια: 

ΕΑΜ 11.2· ΕΚΜ 1, Βέροια 49.29· 70.12· 107· 109.4· 117.4· 397· 399.10· 445.17· 484Β· 485Α.10· 485Β· 509.5· Ileukopetra 99.2· 115.1

Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 141-188· Γουναροπούλου & Χατζόπουλος 1998· Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985· Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 108 σημ. 3, 474 σημ. 2

Γεωγραφική διασπορά: