Βέργιον

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Παράλληλοι τύποι: 

Βλ. Βέργη

Γεωγραφική διασπορά: