Βέργη

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Παράλληλοι τύποι: 

Βέργιον (υποκ.)

Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 355-359· Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 60

Γεωγραφική διασπορά: