Βάττυνα

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 239-243

Γεωγραφική διασπορά: