Βάρη Νικίου

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Πηγές/τεκμήρια: 

Ileukopetra 93.7

Βιβλιογραφία: 

Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 117 σημ. 10· Γουναροπούλου & Χατζόπουλος 1998

Γεωγραφική διασπορά: