Ὑπερβερεταῖος

Είδος Ονόματος: 
Όνομα μηνός
Παράλληλοι τύποι: 

Ὑπερβε(ρ)ταῖος (ΙLeuk 3.3, 101.2)

Σημασία: 
Ο δωδέκατος μήνας του μακεδονικού ημερολογίου (σελήνη Σεπτεμβρίου / Οκτώβριος)
Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

5ος αι. π.Χ., Ψευδο-Ιπποκράτης / 2ος αι. π.Χ., Μένανδρος (ιστορ.) Fragm. 4 / 1ος αι. μ.Χ., Πλούταρχος, Περί παροιμιών 3·  Αρριανός, Ινδικά 21.1.6· Φλάβιος Ιώσηπος, Ιουδαϊκή Αρχαιολογία, Περί του Ιουδαϊκού πολέμου / 2ος αι. μ.Χ., Γαληνός, Διογενιανός, Ζηνόβιος  (1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ο τρίτο 2ου αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 1Β.46 (= Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., αρ. 60Β.46) (2) 1ο μισό 2ου αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 7ΑΒ.19 (3) 177 μ.Χ., 327.4 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Λευκόπετρα) 170 μ.Χ., ΙLeuk 3.3 (5) 250 μ.Χ.,  ΙLeuk 101.2 (6) Μακεδονία (Ελίμεια-Βελβενδός) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΑΜ 20.2-3 (7) Μακεδονία (Κρηστωνία-Μορρύλος) Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., αρ. 53.23 (8) Μακεδονία (Χαλκιδική-Κασσάνδρεια) 276-240 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., αρ. 46.2 (9) 2ο μισό 3ου αι. π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., αρ. 48.1-2

Βιβλιογραφία: 

Sturz 1808, 49∙ Hoffmann 1906, 108· Kalleris 1954 [1988], 273· Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985, 35-36· Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 144, 146, 148, 163-164· Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 64, 65-66, 69-70, 75-83

Γεωγραφική διασπορά: