Τρύφων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Tripho (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Tryphon (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Τρίφων (2ος-3ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα 2ου αι. π.Χ., BGU 2423.37 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143 C.19  (3)  ΕΚΜ 1, Βέροια 145.2 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αυτοκρ. περ., αδημοσ. (Αμφίπολη) (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 160 μ.Χ., ΑΔ 24 (1969) Χρον. σ. 300 (6) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.713  (7) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2295

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
438