Θεοκλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θεοκλε͂ς (6ος αι. π.Χ., Κυρηναϊκή / 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Θεοκλέες (5ος αι. π.Χ., Εύβοια), Θεοκλέης (5ος/4ος αι. π.Χ., 4ος αι. π.Χ., Αθήνα / 4ος/3ος αι. π.Χ., Εύβοια), Θευκλῆς (4ος-3ος αι. π.Χ., Ρόδος), Θεικλῆς (3ος/2ος αι. π.Χ., Λοκρίδα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 238 π.Χ., PPetr2 3.33 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 173-172 π.Χ., PFreib 34.7, 11-12, 18, 20 κλπ.· PMich 190.14, 19, 32 (3) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα σημ. Σέρρες) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821.32 (= Καφταντζής 1) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
191