Θεόφιλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θειόφιλος (4ος αι. π.Χ., Αθήνα), Θηόφιλος (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Θεώφιλος (αυτοκρ. περ., Βιθυνία / 2ος αι. μ.Χ., Λυδία), Τεόφιλος (2ος-3ος αι. μ.Χ., Αμφίπολη), Theophilus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Πόντος / 1ος αι. π.Χ., Κόρινθος, Πέλλα / 1ος αι. μ.Χ., Κόρινθος, Κάτω Ιταλία / 3ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία), Theopilus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Σάμος μετά το 306 π.Χ., IG XII.6.25.1, 3 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος ;1ος αι. π.Χ., SB V 8381 B· Bernand 1972, αρ. 23 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 103.4  (4) 41-44 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 60.3 (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 15 π.Χ., Παπακωνσταντίνου & Διαμαντούρου 1971, 79 αρ. 92 (6) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-3ος αι. π.Χ., Θρακικά 13 (1940), 28Ωα (7) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.75.24, 43  (8) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.127.1 (9) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.241B.3 (10) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.416.3 (11) 174-206 μ.Χ., IG X.2.1.457.2  (12)  3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.621.4 (13) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 581.9 (14) Μακεδονία (Ορεστίδα-Σισάνι) 146 μ.Χ., ΕΑΜ 187.13 (15) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 281 (16) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 250 μ.Χ., SEG XLVI 800 A, 16· 800 B, 5 (17-18) Μακεδονία (Χαλκιδική-Μένδη) αυτοκρ. περ., SEG XXIX 615  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
582