Θεοδότη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Θεωδώτη (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Θεωδότη (βυζ. περ., Πόντος), Theodote (2ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
6ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 232 ή 207 π.Χ., CPR XVIII 13, 260, 263-4, 267 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 254 μ.Χ., ILeukopetra 107.11  (3) 313 μ.Χ., ILeukopetra 118.4 (4) 311 μ.Χ., ILeukopetra 117.1  (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 3ος αι. μ.Χ., Αθηνά 12 (1900), 71 αρ. 3.1· ΑΔ 8 (1923), 266  (6) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Καφταντζής 656  (7) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXIX 572  (8-9) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.239.2, 3  (10) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.361.3  (11) 5ος-6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.633 (= Feissel 1983, 173· CIJ I 693)  (12) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.31 (13) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 6ος αι. μ.Χ., SEG XXXIX 586.11 (14) Μακεδονία (Χαλκιδική-Σκάβλα;) αυτοκρ. περ., SEG XXIX 620 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
96