Τερτία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Tertia (αυτοκρ. περ., Ιλλυρία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος-5ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 338.1 (2) 4ος-5ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 455.3 (= Feissel 1983, 295) (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., BCH 54 (1930), 376 (= Pilhofer 48· Collart 1937, πίν. 36.3 (4) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.98 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.769 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 1ος-2ος αι. μ.Χ., SEG XXIX 628.2 (7) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 69 αρ. 153 (8) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 70 αρ. 160

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
61