Συνέκδημος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Συνἔγδημος (αυτοκρ. περ., Λακωνία / 2ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία, Αθήνα / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη, Λυγκηστίδα, Βιθυνία, Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Λυγκηστίδα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΑΜ 159a 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
34