Σωτηρίδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σο̄τε̄ριδε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Σο̄τηρίδης (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 64 αρ. 134 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
46