Σωτᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Sotas (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 27A.8 (2) 233 μ.Χ., ILeukopetra 81.3  (3) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 50 μ.Χ., IG X.2.2.324.20 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αυτοκρ. περ., BCH 19 (1895), 110 αρ.  (= 55 (1931), 179 αρ. 8 (5) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος-1ος αι. π.Χ., BCH 59 (1935), 158 αρ. 54 (= Pilhofer 303) (6) Μακεδονία (Κάτω Παιονία) αυτοκρ. περ., Sp. 77 (1934), 42 αρ.  23 (πρβ. 98 (1941-1948) αρ. 98 (7) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.75.21 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
216