Σώστρατος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σο̄́στρατος (6ος/5ος αι. π.Χ., Σικελία, Αθήνα / 5ος αι. π.Χ., Αθήνα, Σικελία, Άργος), Σόστρατος (ελλην. περ., Βοιωτία / 3ος αι. π.Χ., Αθήνα / αυτοκρ. περ., Βιθυνία), Sostratus (1ος αι. π.Χ., Σικελία), Σώσστρατος (3ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 328 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 4.13.3· 4.14.3· πρβ. Πλούταρχος, Αλέξ. 55· Κούρτιος 8.6.8· 8.8.20 (Berve 738) (2-3) Μακεδονία < Αίγυπτος 231 π.Χ., SB 9258.6 (= PP 4108a) (4) Μακεδονία (Βισαλτία-Άργιλος) 364-357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 15 αρ. 1.13· 73-74 (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 27A.1 (6) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) πριν το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 25 αρ. 3.2-3, 16 (= SEG XLI 557) (7) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΠΑΕ 1979, 77 και πίν. 54β (8) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.44 (9) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. π.Χ., SEG XLVI 764.8 (10) 3ος αι. π.Χ., SEG XXXI 633a (11) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 2ος-1ος αι. π.Χ., SEG XL 563.1 (12) Μακεδονία (Πιερίδα-Νεάπολη) ελλην. περ., SEG XXXI 769

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
520