Σίρ(ρ)αι

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο

Γεωγραφική διασπορά: