Σιμίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σειμίας (2ος αι. π.Χ., Ρόδος /1ος αι. π.Χ., Ιωνία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Νίσυρος / αυτοκρ. περ., Θεσσαλία / 1ος αι. μ.Χ., Βοιωτία / 2ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Δήλος 3ος αι. π.Χ., IG XI.2.203.B.39· 287B.42· ID 1409 BaI, 8· 1441 A I, 39 (πρβ. ID Index s.v.) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) < Δελφοί  117 π.Χ.,  FD III.2.70b.7 (3) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ευρωπός) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 145 (= SEG XXVII 288) (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 4ος/3ος αι. π.Χ., ΑΔ 26 (1971) Χρον. σ. 395 (5) 2ος αι. π.Χ.,  SEG XLVI 764.18 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;39 π.Χ., IG X.2.1.30.[2]· 50.3· 109.9 (7) Μακεδονία (Οδομαντική-Σκοτούσα) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 844

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
222