Σιλουανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Silvanus (αυτοκρ. περ., Βιθυνία), Σιλὀυανός (1ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.75.49 (2) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Σισάνι) 146 μ.Χ., ΕΑΜ 187.18 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9