Πύρρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πύρρο̄ (γεν., 7ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία), Πύρος (6ος αι. π.Χ., Αθήνα / 1ος αι. π.Χ., Δελφοί /αυτοκρ. περ., Θεσσαλία), Πύρρο (γεν., 4ος αι. π.Χ., Ήπειρος), Πύρρειος (πατρων. επίθ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Pyrrhus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Purrus (3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Pyrrus (3ος αι. μ.Χ., Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Ιωνία 311-306 π.Χ., Maier, Mauerbauinschr. 69 II, 149 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 238 π.Χ., PPetr2 6.37 (3) Μακεδονία < Αίγυπτος 215-214 π.Χ., BGU 1943.4, 7-8, [9], 11-12, 14-16, 18, 25, 29, [30], [32]· 1945A.3· 1945[B] (4) Μακεδονία < Αίγυπτος 162-117 π.Χ., PTeb 61b.78· 64a.27 (5) Μακεδονία Ωρωπός 2ος/1ος αι. π.Χ., Πετράκος 1997, 700 (6) Μακεδονία  (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.30 (7) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 277 (8) μετά το 212 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 136.3 (9) μέσα του 1ου αι. μ.Χ., Πράξεις 20.4 (10) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 87 μ.Χ., IG X.2.2.325.83 (11) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 95 π.Χ., IG X.2.1.4.2 (12) 118 μ.Χ., IG X.2.1.524.4 (13) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.564.1· BCH 97 (1973), 242-245 (14) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.703  (15) Μακεδονία (Ορεστίδα- σημ. Πλατανιάς) 2ος αι. μ.Χ., EAM 205 (16) Μακεδονία (Σιντική-Ηράκλεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IGB IV 2328 (17) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IGB IV 2330 (18) Μακεδονία (Σιντική-Neine) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2245 (= Tacheva 1983,258 αρ. 12) (19) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IGB V 5888 bis (20) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IGB V 5888 ter (21) 158 μ.Χ., IGB IV 2241 (22) 173 μ.Χ., IGB IV 2240 (23) 180 μ.Χ., IGB V 5884 (24) 222 μ.Χ., IGB V 5886.1 (25) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IGB V 5890 (26) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2271 (27) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2272 (28) 158 μ.Χ., IGB IV 2263.18 (29) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IGB IV 2291.2 (30-32) 2ος αι. μ.Χ., Arkheologiia (Σόφια) 1987 (1), σ. 24 αρ. 1.1, 2, 5 (33) 146 μ.Χ., IGB IV 2303 (34-35) 215 μ.Χ., IGB IV 2319 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
296