Πυρούσαλα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Πουρόσαλλα (2ος-3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη), Πιρούσαλα (2ος/3ος αι. μ.Χ., Σιντική)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXVII 313 (2) Μακεδονία (Οδομαντική) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IGB V 5927 (3) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2273 (4) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2275 (5) ;2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2293 (6) 2ος/3ος αι. μ.Χ.,  IGB IV 2312 (7) 198 μ.Χ., IGB IV 2311.3 (8) ;242 μ.Χ., IGB IV 2322 (9) Μακεδονία (Σιντική-Ηράκλεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ.,  IGB IV 2329  (10) Μακεδονία (Σιντική-Neine) 3ος αι. μ.Χ., IGB IV 2254 (πρβ. V 5881) (11) 222 μ.Χ., IGB V 5886.3 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11