Πυριλάμπης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πυριλάνπης (αβέβ. χρον., Αθήνα), Πυριλάνπε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
1ος/2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 1ος/2ος αι. μ.Χ., SEG XLIV 525.2, 6, 8 (δίγλ.) (ή Βιθυνία;) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
16