Πτολεμαῖος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ptolomaeus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Ptolemaeus (αυτοκρ. περ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Πτυλεμαῖος (1ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή), Πτυλμαῖος (1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή), Πτολμαῖος (2ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή), Πτολεμε͂ος (2ος αι. μ.Χ., Βοττιαία-Βαττυναίοι / 5ος-7ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
5ος-4ος αι. π.Χ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
2ος/1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία π. 370-334 π.Χ., RE (6)· Berve 672 (2) 4ος αι.  π.Χ., RE (9)· Berve 669 (3) 334-333 π.Χ., RE (10)· Berve 674 (4) 331-329 π.Χ., RE (8)· Berve 673 (5) π. 320-279 π.Χ., RE (15) (6) 308-246 π.Χ., RE (19) (7) π. 298-230 π.Χ., RE (13)· TAM II (1) 1, 7, 22· OGIS 55· ID Index σ. 16· Cl. Rh. 9 (1938), 183 κ.ε.· πρβ. Chiron 8 (1978), 218 κ.ε. (χρονολόγηση) (8) 288 ή 280-221 π.Χ., IG IX.12.1.56 (RE (21)) (9) π. 285-259 π.Χ., RE (20) (10) ;π. 258 π.Χ., PHaun I 6.4 (RE (39)) (11-12) 267 π.Χ., SEG XXVII 1114.16a, 18b (13) π. 244-204 π.Χ., RE (22) (14) 238 π.Χ., PPetr2 2.15 (15) 236 π.Χ., PPetr2 16.88 (16) 232 ή 207 π.Χ., CPR XVIII 15.[298], 312, 314, 316, 318, [321] (17) 3ος/2ος αι. π.Χ., RE (14)· ID Index p. 16· Cl. Rh. 9 (1938), 190 κ.ε. (18) 3ος/2ος αι.  π.Χ.,  La'da 2002, E1607 (19) 221 π.Χ., PEnt 70.1 και πίσω όψη (20-22) ;219 π.Χ., PUG III 103.7, 8, 9 (23) 218 π.Χ., BGU 1274.15 (24) 3ος αι. π.Χ., BGU 1905.7 (25) 218 π.Χ., RE (12) (26) 213 π.Χ., BGU 2396.5, 8, 10 (27) 210-180 π.Χ.,  RE (23) (28) 2ος-1ος αι. π.Χ., Bernand 1972, 83 (29) 192 π.Χ., PTeb 816.44 (30) π. 186-145 π.Χ., RE (24) (31) 184 π.Χ., PHeid VIII 414.[3], 7, [11], 26, κλπ. (32) 182 π.Χ., IG II2.2314.56 (33) π. 182-116 π.Χ., RE (27) (34) 178 π.Χ., PFreib 21.5, 8-9  (35) μέσα 2ου αι. π.Χ., BGU 1938B.11 (36-39) μέσα 2ου αι. π.Χ., PTeb 1075 απόσ. 1.5, 6, 7, 8 (40) μέσα 2ου αι. π.Χ., BGU 2423.32 (41) 173 π.Χ., PAmh 43.16 (42) 172-152 π.Χ., UPZ 3· 5-8· 9· 10-11 κλπ. & σ. 105-13 και Index s.v. (43) 165 π.Χ., SB 12101.1 (44) 163-150 π.Χ., RE (25) (45) π. 162-144 π.Χ., RE (26) (46) 159 π.Χ., SB 11893.2 (47) 154 ή143 π.Χ., ZPE 146 (2004), 168.4 (48-49) 152 π.Χ., PErasm II 39.19 (50) π. 150-96 π.Χ., RE (29) (51) 145 π.Χ., PTeb 32.18 (52) ;144-131 π.Χ., RE (28) (53-54) 142 π.Χ., SB 12721I.2· 12722.3 (55) 142 π.Χ., SB 13095.2· 13096.2 (56) π. 141-80 π.Χ., RE (30) (57) π. 140-88 π.Χ., RE (31) (58-59) 2ος/1ος  π.Χ., SB 11860.4, 5 (60) 118-116 π.Χ., PTeb 61b.78· 64a.27 (61) π. 115-58 π.Χ., RE (34) (62) π. 115-51 π.Χ., RE (33) (63) 110-107 π.Χ., PDion 14.31· 15.29· 18.[29] (64) 108 π.Χ., PDion 17.33  (65) 108 π.Χ., PDion 23.3 (66) 107-101 π.Χ., SEG XXXIII 1359.3 (67) 106-105 π.Χ., PDion 19.[11], [26]· 20.11· 24.[2]· 30.2 (68) π. 105-80 π.Χ., RE (32) (69-70) 103 π.Χ., PTeb 105.52, 53 (71) π. 100 π.Χ.,  ILind 277.3 (72) π. 100-75 π.Χ., SB 8974 απόσ. 3.44 (73-74) 92 π.Χ., PTeb 104.34, 53· 35 (75) 78 π.Χ., PRyl 588.7 και πίσω όψη (76) 74 π.Χ., SB 7532.25, 37 (77) 63 π.Χ., POxy 1644.4 (78) 61-47 π.Χ.,  RE (35) (79) 59-44 π.Χ., RE (36) (80) 51 π.Χ., PSI 1098.39 (81) 66-58 ή 55-51 π.Χ., SB 12569.2, 13, 18, [21]  (82) 51 π.Χ., PSI 1098.39 (83) 68-58 ή 55-51 π.Χ.,  SB 12569.2, 13, 18, [21] (84) 47-30 π.Χ., RE (37) (85) 36-29 π.Χ., RE (38) (86-87) 14 π.Χ., BGU 1052.36 (88) 263 π.Χ., PHib 209.7 (89) 3ος αι. π.Χ., ILind 139 (πρβ. JEA 46 (1960), 109-111) (90) 3ος αι. π.Χ., RE (46) (91) 246-219 π.Χ., PP 1985 και Add. (92) 2ος αι.  π.Χ.,  Bernand 1969, 4 (93) 198 π.Χ., ID 380.[77]· 442B.45 (πρβ. ID Index σ. 84) (94) 144-141 π.Χ., PBingen 35.11 (95) 63 π.Χ., POxy 1644.13 (96) 44-37 π.Χ., POxy 1635.3 (97) Μακεδονία (Βοττιαία-Άλωρος) < Αθήνα π. 420-365 π.Χ., IG II2.102.7 (= Tod, GHI II 129 (RE (4)) (98) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 141.1 (99) 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 104 (100) π. 10 π.Χ., Helly 1973, 117.10 (101) Μακεδονία (Εορδαία) π. 360-282 π.Χ., RE (18)· Berve 668 (102) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 155 μ.Χ., IG X.2.1.321.1 (103-104) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 4ος αι. π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ. 93-94 αρ. 79.5· 10 (105) Μακεδονία (Ορεστίδα) 192 μ.Χ., EAM 186.34 (106) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., EAM 186III.45 (107) EAM 186IV.49 (108) Μακεδονία (Τυμφαία) 334-333 π.Χ., RE (7)·  Berve 670 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
443