Πρώταρχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Προ̄́ταρχος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα, Νάξος)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 78 π.Χ., PRyl 588.7, 11 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 78 π.Χ., PRyl 588.10 (3) Μακεδονία < Αίγυπτος 31 π.Χ.-14 μ.Χ., BGU 1059.4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
123