Πρίσκος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πρείσκος (κατεξοχήν γραφή: αυτοκρ. περ., Λακωνία, Ιωνία / 1ος αι. μ.Χ., Ιωνία κ.ε.), Πρείσχος (1ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  75.6 (2) Μακεδονία (Βοττίαια-Έδεσσα) 3ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 6, 5 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 4ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 227 (= Pilhofer 328) (4) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΑΔ 52 (1997) Χρον. σ. 847, 10 και πίν. 314β (5) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) ;157 μ.Χ., Καφταντζής 11.2 (= Δωδώνη 18 (1989), 245 αρ. 53) (6) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., EAM 186I.58 (7) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 70 αρ. 160 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
63