Πούβλιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πόβλιος (1ος αι. μ.Χ., Στύβερρα), Πόβλιὠς (3ος αι. μ.Χ., Παιονία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 50 μ.Χ., IG X.2.2.324.22 (2) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.53 (3) Μακεδονία (Παιονία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 201 αρ. 398  (4) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 37 αρ. 110 (5) 3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 68 αρ. 141 (6) αυτοκρ. περ., Sp. 98 (1941-1948), 77 αρ. 163

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9