Ποτ(ε)ίδαια

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο

Γεωγραφική διασπορά: