Πολυκράτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πολυκράτε̄ς (6ος αι. π.Χ., Άργος / 5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα του 2ου αι. π.Χ., BGU 1939A.6 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) πριν το 357 π.Χ. Hatzopoulos 1991, 25 αρ. 3.1; (= SEG XLI 557) (3) 4ος αι. π.Χ., Hatzopoulos 1991, 45 αρ. 9.1 (= SEG XLI 563· XLIV 504) (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1. 242.5 (5) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.938 (6-7) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα) ;3ος αι. π.Χ., RPh 1911, 133-134 αρ. 36.61, 69 (8) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 2ος αι. π.Χ., TAPA 69 (1938), 69 αρ. 25 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
258